Tuesday, January 27, 2015

IAEA курсеви

Во прилог е известувањето од IAEA и листата на курсеви:

Известување


Листа на курсеви

Со почит,

Здружение на радиотераписки онколози на Македонија